مستربچ هــای افزودنی پویش پلیمرپویا میتواند فرصت های خوبی را برای شمــا تولیدکنندگان محترم جهت بهبود مشخصات پلیمری ، فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی و کارایی و نیز کیفیت محصول نهایی و کنترل هزینه های تمـــام شده ایجاد نماید همچنین این شرکت قارد به تولید مستربچ هـــای ترکیبی به صورت آمیزه های پلیمری است که فرمولاسیونی تخصصی از رنگ و افــزودنیهای مورد نــظر  با کاربری  خاص و از قبل تعـریف شده مطابق با سفارش مشتریان ارجمند است .

هـر مشکلی که داشته باشید ، یک راه حل علمی دارد …